Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Έρχονται δύσκολα χρόνια./ Τί βάσανα έχει ό κόσμος.-Οι πολιτικοί έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά!

 

Ό Θεός επιτρέπει νά γίνη τώρα ένα τράνταγμα γερό. ’Έρχονται δύσκολα χρόνια. Θά έχουμε δοκιμασίες μεγάλες... Νά τό πάρουμε στα σοβαρά, νά ζήσουμε πνευματικά. Οί περιστάσεις μάς αναγκάζουν και θά μάς άναγκάσουν νά δουλέψουμε πνευματικά. Καλό όμως είναι νά τό κάνουμε χαρούμενα καί προαιρετικά καί όχι άπό θλίψεις, άναγκαστικά. Πολλοί "Αγιοι θά παρακαλοϋσαν νά ζοϋσαν στην εποχή μας, γιά νά άγωνισθοΰν. Έγώ χαίρομαι πού άπειλοϋν μερικοί νά με ξεκάνουν, επειδή μιλώ καί τούς χαλώ τά σχέδια. "Οταν άργά τό βράδυ ακούω στο Καλύβι νά πηδούν μέσα άπό τον φράχτη, χτυπάει γλυκά ή καρδιά μου. ’Αλλά όταν φωνάζουν: «Ηρθε τηλεγράφημα, νά κάνης προσευχή γιά τον τάδε άρρωστο», λέω: «Αυτό ήταν; Πάει καί αυτή ή ευκαιρία!...» ’Όχι ότι βαρέθηκα τήν ζωή μου, αλλά τό χαίρομαι. Νά χαιρώμαστε πού μάς δίνεται αυτή ή ευκαιρία σήμερα. Είναι πολύ μεγάλος μισθός.Αποτέλεσμα εικόνας για αγιος παισιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου