Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου

Γέροντα, πολύ παιδεύομαι μέ κάτι λογισμούς...
-Είναι τοϋ πειρασμού. Ειρήνευε και μήν τους άκοϋς. Έσύ είσαι ευαίσθητη. Ό διάβολος εκμεταλλεύεται τήν ευαισθησία σου, σέ κάνει νά λεπτολογής μερικά πράγματα, κολλάει τό μυαλό σου έκεϊ και βασανίζεσαι άδικα. Μπορεί νά σοϋ φέρη άσχημους λογισμούς λ.χ. γιά τήν Γερόντισσα ή και γιά μένα τον ϊδιο. Μήν τους δίνης σημασία. Ένας βλάσφημος λογισμός, αν τοϋ δώσης λίγη σημασία, μπορεί νά σέ ταλαιπωρήση, νά σέ τσακίση. Σοϋ χρειάζεται λίγη καλή αδιαφορία. Μέ βλάσφημους λογισμούς βασανίζει ό διάβολος συνήθως τους πολύ ευλαβείς και πολύ ευαίσθητους. Μεγαλοποιεϊ τήν πτώση τους, γιά νά τους θλίβη, και εάν δέν κατορθώση νά τους φέρη σέ απόγνωση, ώστε νά αυτοκτονήσουν, προσπαθεί τουλάχιστον νά τους τρελλάνη και νά τους άχρηστέψη. Καί εάν δέν μπόρεση νά κάνη ούτε καί αυτό, τον ευχαριστεί νά τους φέρη έστω μία μελαγχολία.
Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου