Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017


Ἡ ἐργαζόμενη μητέρα
– Γέροντα, εἶναι σωστὸ νὰ ἐργάζεται ἡ γυναίκα;
– Ὁ ἄνδρας της τί λέει;– Ὅ,τι ἀναπαύει τὴν γυναίκα.– Μιὰ κοπέλα ποὺ σπούδασε καὶ ἄρχισε νὰ ἐργάζεται πρὶν ἀπὸ τὸν γάμο της,δύσκολα ἀφήνει τὴν δουλειά της, ὅταν γίνη μάνα, γιὰ νὰ ἀφοσιωθῆ στὰ παιδιά της.Ἐνῶ μιὰ ἄλλη ποὺ δὲν σπούδασε καὶ ἔχει μιὰ ἁπλὴ δουλειά, πιὸ εὔκολα μπορεῖ νὰ τὴν ἀφήση.

– Ἂν δὲν ἔχη παιδιά, Γέροντα, νομίζω ὅτι τὴν βοηθάει ἡ δουλειά.– Δηλαδή, ἂν δὲν ἔχη παιδιά, πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ ἐργάζεται ἐπαγγελματικά; Ὑπάρχουν τόσα ἄλλα πράγματα ποὺ μπορεῖ νὰ κάνη. Φυσικά, ἂν ἔχη παιδιά, τὸ καλύτερο εἶναι νὰ μείνη στὸ σπίτι. Γιατὶ τὰ παιδιὰ πῶς θὰ βοηθηθοῦν;

– Γέροντα, πολλὲς γυναῖκες λένε ὅτι δὲν τὰ βγάζουν πέρα, γι᾿ αὐτὸ ἀναγκάζονται νὰ δουλεύουν.
– Δὲν τὰ βγάζουν πέρα, γιατὶ θέλουν νὰ ἔχουν τηλεόραση, βίντεο, αὐτοκίνητο προσωπικὸ κ.λπ., ὁπότε πρέπει νὰ ἐργασθοῦν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ παραμελοῦν καὶ νὰ χάνουν τὰ παιδιά τους. Ἂν ἐργάζεται μόνον ὁ πατέρας καὶ ἀρκοῦνται στὰ λίγα, τότε δὲν θὰ ὑπάρχη πρόβλημα. Μὲ τὸ νὰ ἐργάζωνται καὶ οἱ δύο, δῆθεν γιατὶ δὲν τοὺς φθάνουν τὰ χρήματα, ἡ οἰκογένεια σκορπίζεται καὶ χάνει τὸ πραγματικό της νόημα.Τί νὰ κάνουν καὶ τὰ παιδιά; Ἂν ζοῦσαν πιὸ ἁπλά, θὰ ἦταν ξεκούραστες καὶ αὐτές, θὰ χαίρονταν καὶ τὰ παιδιά. Κάποιος ἤξερε ἑπτὰ γλῶσσες καὶ ἡ γυναίκα του ζοριζόταν νὰ μάθη τέσσερις, παρέδιδε καὶ μαθήματα καὶ ἔπαιρνε φάρμακα, γιὰ νὰ τὰ βγάλη πέρα. Τὰ παιδιά τους γεννήθηκαν καλὰ καὶ μεγάλωσαν βλαμμένα. Ἔπειτα ψυχαναλύσεις... Γι᾿ αὐτὸ λέω στὶς μητέρες νὰ ἁπλοποιήσουν τὴν ζωή τους, γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ ἀσχοληθοῦν περισσότερο μὲ τὰ παιδιά τους ποὺ τὶς ἔχουν ἀνάγκη.Ἄλλο εἶναι νὰ ἔχουν καὶ κάποια ἄλλη ἀπασχόληση στὸ σπίτι καὶ νὰ καταπιάνωνται μὲ αὐτήν, ὅταν κουράζωνται μὲ τὰ παιδιά. Ὅταν ἡ μητέρα εἶναι μέσα στὸ σπίτι,μπορεῖ καὶ παρακολουθεῖ τὰ παιδιά, ρυθμίζει τὰ πράγματα καὶ ἀποφεύγονται πολλὲς στενοχώριες.
Σήμερα τὰ παιδιὰ δὲν χορταίνουν τὴν μητρικὴ ἀγάπη, ἀλλὰ οὔτε τὴν μητρική τους γλῶσσα μαθαίνουν, γιατὶ ἡ μάνα λείπει ὅλη τὴν ἡμέρα στὴν δουλειὰ καὶ ἀφήνει τὰ παιδιὰ μὲ ξένες γυναῖκες. Χίλιες φορὲς καλύτερα περνοῦν τὰ παιδιὰ τοῦ βρεφοκομείου, ὅπου βρίσκεται καὶ κάποια ἀφιερωμένη νοσοκόμα ποὺ τοὺς δείχνει λίγη στοργή, παρὰ τὰ παιδιά, ποὺ τὰ ἐγκαταλείπουν οἱ γονεῖς τους καὶ πληρώνουν μιὰ γυναίκα, γιὰ νὰ τὰ φροντίζη. Καὶ ὕστερα τί γίνεται; Ὅποιος δὲν ἔχει μιὰ μάνα,ἔχει ἕνα σωρὸ παραμάνες!
Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου:
ΛΟΓΟΙ Δ’ «Οἰκογενειακή Ζωή»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου