Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

Η ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΑ Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑ'Ι'ΣΙΟΣ.
Η ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΑ Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ.

Μεγάλο εφόδιο ή υπομονή, παιδιά μου, σπουδαία αρετή! Ήταν πριν από είκοσι-είκοσιπέντε χρόνια σε μία πόλη, εδώ στα βόρεια, ένα ανδρόγυνο νέων Μουσουλμάνων. Ό άντρας κάποια στιγμή έδωσε όΚύριε να φωτιστή καί να γίνει Χριστιανός.

Ή γυναίκα του απελπίστηκε... Πήγε στον Ιερέα του καί ρώταγε να δη τί θα κάνη. Καί εκείνος της είπε•
-Θα σταματήσεις να του φτιάχνεις φαγητό- καί κάθε βράδυ, την ώρα πού θα τον βλέπεις να προσεύχεται, θα πηγαίνεις να γεμίζεις έναν κουβά με κρύο νερό καί θα τον πετάς πάνω του!
Έτσι καί έκανε. Δεν ξαναμαγείρεψε ποτέ για τον άντρα της, καί κάθε βράδυ τον έκανε μούσκεμα μέ τόν κουβά, την ώρα πού τόν έβλεπε να γονατίζει.

Εκείνος ατάραχος! Δεν την μίλησε ποτέ, δεν της παραπονέθηκε καθόλου! Ούτε έφυγε άπ’ το σπίτι! Συνέχιζε να προσεύχεται- καί μόλις τελείωνε, πήγαινε καί έβγαζε τα μουσκεμένα του ρούχα καί φόραγε αμίλητος τά στεγνά πού είχε έτοιμα ήδη!
Ξέρετε πόσο κράτησε αυτό τό μαρτύριό του; Δύο χρόνια ολάκερα!

Καί ένα βράδυ, την ώρα της προσευχής, πάει ή γυναίκα του καί γονατίζει κλαίγοντας δίπλα του καί τού λέει-


-Θέλω καί εγώ να γίνω Χριστιανή. Ότι καί να ’ναι αυτό πού πιστεύεις, γιά να σου δίνη τόση υπομονή καί τόση Αγάπη, θέλω να τό ασπαστώ καί εγώ!
Καί έγινε καί εκείνη Χριστιανή καί έπειτα κάνανε καί 3 αγόρια. Τό πρώτο μάλιστα τό είπανε Αρσένιο, αφού τό βάφτισε ό Γέροντας Παΐσιος. Καί έρχονταν ό πατέρας μαζί μέ τούς γιούς στην Παναγούδα πού ακόμα ήτανε ό Άγιος, καί θαύμαζε ό Παππούς την αγνότητα των παιδιών. Κάποτε πού είχαν έρθει τούς λέει-
-Πάρτε λουκουμάκι, ευλογημένα!
Καί τού άπαντά τό μεγάλο παιδί-

- Πρώτα προσκύνημα καί ύστερα λουκούμι, Γέροντα! Κανένας δεν μου είχε απαντήσει έτσι! έλεγε ύστερα ό 'Άγιος!
SAINT PAISIUS: THE PERSON THAT WILL SAVE GREECE IS NOT A POLITICIAN-ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ: ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΥΤΡΩΣΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
SAINT PAISIUS: THE PERSON THAT WILL SAVE GREECE
IS NOT A POLITICIAN

A prophecy of St. Paisius says that Greek politicians are mirror images of society.  In this same prophecy St. Paisius talks about the destruction of Turkey and about the person that will save Greece.  He will not be a politician.

“Greece has become like a torn shirt and is being governed by Satan.  The people of Greece have become like a mob, like lambs without a shepherd and do not know which way to go.  We do not know the difference between light and darkness.  We are living in the end times, in the age of the antichrist.  His appearance will happen immediately after the people are marked with the seal of the beast. 

The servants of Satan are not only the Greek and European politicians.  These politicians have made the lives of the Greeks miserable.  There are also ordinary people who do not seek repentance and do not have God in their hearts.  The Greeks have become victims of consumerism; falling in love with their bodies, their money, sex and the vanity of life that has no meaning.  The Greek, each one of us individually, must repent for all the sins we have committed which are displeasing to God.  We must fight against our egos and sins which have turned us into a nation that is headed for a great catastrophe.  We must receive the Body and Blood of the Lord and live God-like lives.

We must repent and repent again for the political figures we have elected in the past.  It is because of this bad selection of political leaders during these past many years that has led our country to the situation it finds itself in today.

The mirror of society is found in the members of the Greek Parliament and if Greeks do not understand this and do not change the situation, Greece will be lost.  The deliberate defense of migrants is meant to eliminate the Greek nation from the face of the world.  The situation in the country is such that more Greek citizens are being forced out of the country than are the migrants.  A big role in the continuing downfall of the Greeks is played by the satanic box that is found in all Greek homes.  The Greek people must stop watching it.  This is especially true for children because the messages of the antichrist are influencing you and your children through it.  Our worship of money and of the body is being projected through this satanic box and because of this our young children have become followers of the lifestyle it promotes.

A war will take place and the Greek people should not be frightened by it because it is the will of God.  There are many Greek military officers who have received an invitation from God and they have been blessed to fight like heroes in this war.  During this war, Turkey as a country and its people will be disintegrated. One third of the Turkish population will die in the war.  One third of the Turkish population will be baptized Orthodox Christians and one third of the Turkish population will be dispersed into the hinterland of the country.  The leader who will salvage Greece is now alive.  He is blessed of God; he is a person pure in soul, an Orthodox Christian and he is not a politician.

The conditions at that time will be such that people will quickly designate this person to be their leader.  He will proclaim the crown of his political agenda a Christian civilization.  He will unite all the Greeks and he will promote through his actions the rebirth of Orthodox Christianity throughout the whole world.  If the Greek repents, stops his apostasy against God, lives in harmony with this Christian civilization, banishes his worship of money and the body, then God will bless him abundantly and he will once again proudly stand upright.”  

Translated from the Greek by:
+Fr. Constantine (Charles) J. Simones, December 3, 2015, Waterford, CT, USA, 860-460-9089    cjsimones300@gmail.com 


ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ: ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΥΤΡΩΣΗ ΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ

Μέ μία προφητεία του ό Άγιος Παϊσιος μιλάει διά τούς Έλληνας πολιτικούς οί όποιοι είναι καθρέπτης τής κοινωνίας, διά τόν άφανισμόν τής Τουρκίας καθώς καί διά τήν ύπαρξιν τού ήγέτη πού θά λυτρώση τήν Έλλάδα ό όποίος δέν είναι πολιτικός.

Ή Έλλάδα κατάντησε σχισμένο ύπουκάμισο καί αύτήν τήν στιγμήν κυβερνάται άπό τόν διάβολον.  Είμαστε ένας όχλος πιά--πρόβατα δίχως ποιμένα....δέν ξέρομεν πού νά πάμε.  Δέν γνωρίζομεν πού είναι τό φώς καί πού τό σκοτάδι.  Ζούμεν τούς έσχάτους καιρούς, τήν έποχήν τού άντιχρίστου όπου ή έμφάνισίς του θά γίνη άμέσως μετά τό τελικό χάραγμα πού έρχεται σύντομα.

Οί ύπηρέτες τού διαβόλου δέν είναι μόνον Έλληνες καί Εύρωπαίοι πολιτικοί πού μέ τά έργα τους έξαθλίωσαν τούς Έλληνας, άλλά καί άνθρωποι καθημερινοί πού δέν μετανοούν καί δέν έχουν μέσα τους τόν Θεόν.  Οί Έλληνες έπεσαν θύματα τού καταναλωτισμού άγαπώντας τήν σάρκα, τά χρήμτατα, τό σέξ καί τήν ματαίαν ζωήν χωρίς νόημα.  Ό Έλληνας, ό καθένας μας ξεχωριστά, θά πρέπει νά μετανοήσωμεν διά ό, τι έχομεν πράξει καί δέν είναι άρεστό στόν Θεόν, νά πολεμήσωμεν τόν έγωϊσμόν μας καί τήν άμαρτίαν πού μάς καθήλωσε σάν έθνος καί πού μάς όδηγεί στήν καταστροφἠν, νά μεταλάβωμεν Σώμα καί Αίμα Χριστού, ζώντας κατόπιν τήν κατά Θεόν ζωήν.

Μετάνοια χρειάζεται καί διά τές έπιλογές πού κάναμεν στά πολιτικά πρόσωπα, διότι αύτές οί έπιλογές όλων τών περασμένων έτών όδήγησαν τήν χώραν στήν σημερινήν της κατάντια.

Ό καθρέπτης τής κοινωνίας είναι ή Έλληνική βουλή καί άν δέν τό κατανοήσει ό Έλληνας καί δέν τό άλλάξει αύτό, οί Έλληνες θά χαθούν.  Είναι έσκεμένη ή στήριξις τών μεταναστών διά νά έξαφανίσουν τό Έλληνικό έθνος άπό προσώπου τής γής άφού οί διώξεις τών μεταναστών είναι πλέον πολύ λιγότερες άπό τές διώξεις τών ίδίων τών Έλλήνων πολιτών άπό τό Έλληνικό κράτος.  Μεγάλο ρόλο στήν συνέχισιν τής πτώσεως τού Έλληνος έχει παίξει τό σατανικούτι πού έχουν όλοι στά σπίτιά τους καί πού πρέπει νά σταματήσουν νά τό κοιτούν....όλοι...άκόμη καί τά παιδιά μας διατί άπό αύτό παίρνουν όλα τά  μυνήματα πού ό άντίχριστος θέλει νά μεταφέρη σέ έσάς καί στά παιδιά σας.  Ή είδωλολατρία τού χρήματος καί τής σαρκός περνούν μέσα άπό τό σατανοκούτι στά παιδιά μας, πού άπό μικρά γίνονται λάτρεις αύτού τού τρόπου ζώης.

Ό πόλεμος θά γίνη καί οί Έλληνες δέν θά πρέπει νά τόν φοβούνται διατί θά είναι άπό τόν Θεόν.   Ύπάρχουν άξιωματικοί πού έχουν κάλεσμα άπό τόν Θεόν καί είναι εύλογημένοι νά πολεμήσουν σάν ήρωες. Ή Τουρκία θά άφανιστή καί οί Τούρκοι μαζύ της τό 1/3 τής χώρας θά  σκοτωθή, τό 1/3 θά βαπτισθούν Χριστιανοί, καί οί ύπόλοιποι θά χαθούν στά βάθη τής χώρας.  Ό ήγέτης πού θά λυτρώση τούς Έλληνας καί τήν χώραν ύπάρχει .......είναι εύλογημένος άπό τόν Θεόν, καθαρός στήν ψυχήν, Χριστιανός Όρθόδοξος καί δέν είναι πολιτικός.


Οί συνθήκες θά έπιτρέψουν τόν κόσμον νά τόν άναδείξη γρήγορα.....καί έπειδή θά θέση σάν κορώνα τής πολιτικής του Χριστιανικό πολιτισμό θά ένώση όλους τούς Έλληνας καί θά άναδείξη τάς πράξεις του τήν άναγέννησιν τού Όρθοδόξου Χριστιανισμού σέ όλον τόν κόσμον.  Άν ό Έλληνας μετανοήσει καί άνακόψει τήν άποστασίαν άπό τόν Θεόν πού έχει ξεκινήσει σάν έργον τού άντιχρίστου, ζήσει ένωμένος κάτω άπό τόν Χριστιανικόν πολιτισμόν, καί διώξει μακριά τήν λατρείαν τού χρήματος καί τής σάρκας τότε ό Θεός θά δείξη άμέρηστο έλεος καί θά σηκωθούμε όρθιοι.”    

Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΣΑΛΗ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ. Η ΠΑΝΑΓΙΑ." Μπροστά πήγαινε άγγελος Κυρίου, πάλλευκος, κατάξανθος, με τη μορφή μικρού παιδιού. Ή ασκήτρια με γοργό βήμα περπατούσε πίσω του, τον άκολουθούσε."

Ή Παναγιά


Μια χειμωνιάτικη νύχτα, κατά τη διάρκεια της  αγρυπνίας της, εμφανίζεται, εν σώματι, μέσα σε υπέρλαμπρο φώς ή Παναγία.
Της είπε αποφασιστικά:


-Άκουσε με, προσεκτικά, Μαρία μου. Ή θέση σου δεν είναι πια εδώ στην καλύβα τού δάσους. Να έρθεις αμέσως στο σπίτι μου. Να πάρεις τά απολύτως απαραίτητα και να πας να ζήσεις ατό ερειπωμένο μοναστήρι μου, κοντά στη χαράδρα τού ψηλού βουνού. Βρίσκεται στα ανατολικά τού χωριού, δέκα χιλιόμετρα από την καλύβα σου, κοντά στην κορυφή τού βουνού. Το δρόμο θα στον δείξει άγγελος πού θα προπορεύεται. Θα προσέχεις το σπίτι μου και θα ανάβεις τά καντήλια της εκκλησίας της μονής.


Έπεσε στα γόνατα ή ασκήτρια...
-Εύλόγησον, Δέσποινα, αρχόντισσα της καρδιάς μου... Ευλογημένο να είναι, είπε με ταπείνωση πυρπολημένη από την Αγάπη της στην Παναγία.
Άμεσα υπάκουσε στο πρόσταγμα της Θεοτόκου, προετοιμάστηκε, πήρε το πρωί την ευλογία τού πνευματικού της, τού π. Παναγιώτη, και ξεκίνησε να πάει στο μοναστήρι της Παναγιάς. Ήταν χαρούμενη και χαμογελαστή.


Ήταν Γεναρης, το χιόνι σκέπαζε τα πάντα, το κρύο τσουχτερό τσάκιζε κόκκαλα και έκοβε την ανάσα της. Ή Μαρία, όμως, ένιωθε ζέστη και όλα γύρω της της φαίνονταν παραδεισένια!


Μπροστά πήγαινε άγγελος Κυρίου, πάλλευκος, κατάξανθος, με τη μορφή μικρού παιδιού. Ή ασκήτρια με γοργό βήμα περπατούσε πίσω του, τον άκολουθούσε.
Μονολογούσε: 


-Κανείς ποτέ άνθρωπος δεν αγαπήθηκε όσο εσύ Παναγιά μου. Μεγάλη ή Χάρη σου... Μεγάλη τιμή μου έκανες μια με προσκαλέσεις, ή ίδια, στο σπίτι σου.

Όλα τά κελιά τού ερειπωμένου μοναστηριού ήταν άδεια. Πήρε την απόφαση να μείνει στο πιο ταπεινό κελλάκι, πού ήταν σχεδόν γκρεμισμένο.
Γονατιστή όλη τη νύχτα, καθόταν με την πλάτη ακουμπισμένη στον υγρό τοίχο. Χωρίς τζάμια, τά παράθυρα τού κελιού επέτρεπαν στον παγωμένο βοριά να εισδύει μέσα στο χώρο της. Ό παγωμένος αέρας κρυστάλλινος κρύσταλλο γινόταν και το νερό. Παντού απάτητο και άλιωτο χιόνι. Συχνά το χειμώνα ή θερμοκρασία κατέβαινε στους 18 βαθμούς κάτω από το μηδέν. Όταν το κρύο ήταν αφόρητο, πήγαινε στο μεγάλο τζάκι, κοντά στην κουζίνα της έρημης μονής, και κούρνιαζε σαν πουλάκι στ ή φωλιά του.

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΙΤΑΛΗΣ  Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΣΑΛΗ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ.

 

 

Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΣΑΛΗ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ. ΤΟ ΑΚΤΙΣΤΟ ΦΩΣ.

Το Άκτιστο Φως


Ένα απόγευμα, μόλις άρχιζε να σκοτεινιάζει, ό μικρός Ηλίας, εγγονός τού π. Παναγιώτη, που είχε έρθει να μείνει λίγες μέρες κοντά του από τά Γιάννενα, είδε κάτι πού τον εντυπωσίασε. Ένα έντονο πορτοκαλοκίτρινο φώς άρχισε σιγά σιγά να κατεβαίνει από την κορυφή τού βουνού προς το δάσος και προσγειώθηκε στο σημείο πού βρισκόταν το καλύβι της ασκήτριας.


Το παιδί βρισκόταν στην πλατεία τού χωρίου, έξω από την εκκλησιά της Παναγιάς, και έπαιζε με τούς φίλους του. Ήταν Ιούλιος και το χωριό έσφυζε από ζωή. Το απρόσμενο φαινόμενο το είδαν και τά άλλα παιδιά πού βρίσκονταν στο ίδιο σημείο. Το παράξενο είναι πώς το είδαν μόνο παιδιά!!
Ήταν σαν να πήρε φωτιά όλος ό τόπος και τά παιδιά τρομαγμένα άρχισαν να φωνάζουν και ό Ηλίας να κλαίει... Ό παπάς τού χωριού άκουσε τις φωνές τους και βγήκε από την εκκλησία για να δει τί συμβαίνει. Όταν τού εξήγησαν τί είδαν, κατάλαβε τί είχε συμβεί, έκανε το σταυρό του και ηρέμησε τά παιδιά και τούς γονείς τους...
-Δόξα τω θειε, Δόξα τω Θεώ... ψέλλιζε.
«Όποιος ενωθεί με τη φωτιά φωτιά θα γίνει. Όποιος ενωθεί με τον Χριστό Χριστός θα γίνει».
«... Ότι παρά σοι πηγή ζωής, εν τω φωτί σου οψόμεθα φως» (Ψαλμ. λστ' 10).


Όταν συνέβη το ξαφνικό φαινόμενο, ή Μαρία γονατιστή προσευχόταν μέσα στην καλύβα της, με τά σκελετωμένα χέρια της σηκωμένα στον ουρανό! Προσευχόταν για τά παιδιά όλης της οικουμένης. Όλα τά θεωρούσε δικά της παιδιά. Δόξα τω Θειο.


Πόσο σχετικά είναι όλα στη ζωή μας! Πόσο λίγα ξέρουμε! Πόσο λίγο βλέπουμε, αντιλαμβανόμαστε! Ώσπου έρχεται μια ώρα, μια στιγμή πού γίνεται Φώς και μάς αποκαλύπτεται ή μηδαμινότητα και ή γύμνια μας. Οι άνθρωποι δεν μπορούμε να αντιληφτούμε πώς ή διά Χριστόν σαλότητα είναι αγιότητα. Δεν μπορούμε να δούμε το κρυμμένο θεϊκό άκτιστο φώς.


Ό δρόμος τού Χριστού δεν έχει επιστροφή. Άμα τον παίρνουμε, να μην κοιτάμε πίσω, να μην πισωγυρναμε...


Ό αναγεννημένος άνθρωπος, αυτός πού ξέρει τη στιγμή πού μπήκε μέσα του ό Χριστός, εκείνος είδε το σύμπαν όλο να αλλάζει. Δεν βλέπει πια τον παλιό του άνθρωπο σαν ζωντανό. Τον βλέπει σαν νεκρό.
Στην πνευματική ζωή, οι αρετές δεν αποτελούν κατάκτηση ή επίτευγμα αλλά δώρο τού Θεού και καρπό τού Αγίου Πνεύματος. Σε μάς ανήκει ή συναίνεση και ή εμπιστοσύνη στη Χάρη Του.

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΙΤΑΛΗΣ  Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΣΑΛΗ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ.

 

 

Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΣΑΛΗ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑ'Ι'ΣΙΟΣ. Ζητιάνα

Ένεκεν συμπάθειας των πένηντων έγινε και ζητιάνα. Έπαιρνε  το γάλα, το  τυρί, το μαλλί, το μέλι, πού της έδιναν οι τσελιγκάδες, γιατί τά πήγαινε κρυφά σε όσους είχαν μεγάλη ανάγκη. Δεν μιλούσε για αγαθοεργίες, μόνο «έπραττε», όσο μπορούσε αθόρυβα και διακριτικά.
Στο χωριό, περιποιούταν μια εγκαταλελειμμένη γριά μέχρι την κοίμησή της, σαν να περιποιούταν τη μάνα της.

Χαιρόταν να τη θεωρούν ζητιάνα, σαλη, τρελή, παράξενη, διακονιάρα.
Ήταν όμως πεντακάθαρη παρά τά ελάχιστα ρούχα πού είχε. Έκανε συχνά μπάνιο, χειμώνα-καλοκαίρι, σε μια απόμερη κρυφή γωνιά τού παραπόταμου. Εκεί έπλενε και τά ρούχα της.

«Όποιος γνώρισε την αγάπη του Χριστού αγαπά όλο τον κόσμο. Όποιος γνώρισε την ευσπλαχνία Του σπλαχνίζεται όλο τον κόσμο. Όποιος πυρπολήθηκε από την Αγάπη Του γίνεται φώς για όλους».
Ή ασκήτρια, ή διά Χριστόν σαλή, δεν μπορούσε να ησυχάσει, αν δεν ελεούσε κάθε μέρα. Τήρησε το μακαρισμό «μακάριοι οι ελεήμονες, ότι αυτοί έλεηθήσονται». 
Περιέφερε μόνο το σκελετό και το δέρμα της μέσα ατά τριμμένα μαύρα ρούχα της.

-Ό Σταυρός, έλεγε, είναι το σύμβολο της αυτοθυσίας για τούς άλλους. Ή αληθινή Αγάπη είναι πάντα πάνω στο Σταυρό. Συγχρόνως, όμως, χαίρεται μέσα στο φως της Ανάστασης.

Ό βίος της ήταν «άνόμοιος τοίς πολλοίς» και σκάνδαλο για τούς καθωσπρέπει χριστιανούς. Μερικές φορές έκανε επίτηδες κάποιες σαλότητες, με προσποιητές παραξενιές, για να ρίξει στάχτη στα μάτια των πολλών.

Ό π. Παναγιώτης, πού την εξομολογούσε, έλεγε:
-Τέτοια εξομολόγηση, με τέτοια ταπείνωση, συντριβή και δάκρυα μετάνοιας δεν έχω ξανακούσει.
Έλεγε ή Μαρία ή σαλή:


-Από τά ξερά ξύλα και κλαδιά καίγονται και τά χλωρά. Από τούς αμαρτωλούς καίγονται και οι καλοί. Χωρίς καλά έργα, ή πίστη είναι νεκρή.
Σαν κύμα χτύπαγε ή απόρριψη των καθωσπρέπει χριστιανών πάνω της. Εκεί, στην άκρη της καλύβας της, έπιανε το τριμμένο κομποσκοίνι τού αγίου της καρδιάς της, τού π. Αρσένιου, και για ώρες έλεγε τη νοερά προσευχή:


-Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με. Με ακούει, έλεγες, ό Χριστός ότι Του ζητήσω μού το κάνει! Τού λέω «πάψε τη βροχή, βγάλε ήλιο να στεγνώσουν τά απλωμένα ρούχα μου!!», και ή βροχή τρέχει να κρυφτεί και ό ήλιος να βγει από την κρυψώνα του. Σαλή είμαι, ότι θέλω λέω!! Έχω κερδίσει το ακαταλόγιστο!! 
 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΙΤΑΛΗΣ  Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΣΑΛΗ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου