Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

Hλιας Στεφανου Xαιντουτη


Γέροντα, μετά τήν εξομολόγηση δικαιολογείται νά νιώθης βάρος;
-Γιατί νά νιώθης βάρος;
Μέ μιά σωστή εξομολόγηση σβήνουν όλα τά παλιά. Ανοίγονται νέα δεφτέρια.
Έρχεται ή Χάρις τού Θεού καί αλλάζει τελείως ό άνθρωπος. Χάνονται ή ταραχή, ή αγριάδα, τό άγχος καί έρχονται ή γαλήνη, ή ηρεμία.
Τόσο αισθητό είναι αυτό ακόμη καί εξωτερικά, πού λέω σέ μερικούς νά φωτογραφηθούν πριν άπό τήν εξομολόγηση καί μετά τήν εξομολόγηση, γιά νά διαπιστώσουν καί οί ίδιοι τήν καλή αλλοίωση, γιατί στο πρόσωπο ζωγραφίζεται ή εσωτερική πνευματική κατάσταση.
Τά μυστήρια τής Εκκλησίας κάνουν θαύματα.
Όσο πλησιάζει κανείς στόν Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, θεώνεται, καί επόμενο είναι νά άκτινοβολή καί νά προδίδεται άπό τήν θεία Χάρη.
-Δηλαδή, Γέροντα, μετά άπό μιά ειλικρινή εξομολόγηση νιώθεις αμέσως χαρά;
-Όχι πάντοτε.
Μπορεί καί νά μή χαρής αμέσως, άλλά σιγά-σιγά γεννιέται μέσα σου ή χαρά.
Μετά τήν εξομολόγηση χρειάζεται ή φιλότιμη αναγνώριση.
Νά νιώθης όπως αυτός πού τού χαρίζεται ένα χρέος πού έχει, καί άπό φιλότιμο αισθάνεται ευγνωμοσύνη καί υπο- χρέωση προς τόν ευεργέτη του. Νά ευχάριστης τόν Θεό, άλλά συγχρόνως νά ζής καί τό ψαλμικό:
τήν άνομίαν μου εγώ γινώσκω καί ή αμαρτία μου ενώπιον μού έστι διαπαντός γιά νά μήν ξεθαρρεύης καί έπαναλαμβάνης τά ϊδια σφάλματα.

Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου